kiến thức DevOps thực tế và chi tiết

elroydevops DevOps thực tế và chi tiết từ doanh nghiệp

Mẫu Dockerfile các dự án (đúc kết chi tiết)

Đây là những mẫu Dockerfile các dự án mà mình đã dùng, research và tổng hợp lại cho mọi người thuận tiện sử dụng.

Chắc hẳn ai từng làm dự án cũng hiểu được sự quan trọng của Container.

Một mảng kiến thức vô cùng cần thiết mà bất cứ Devops Engineer nào cũng phải biết.

Nếu muốn triển khai các hạ tầng hệ thống “LỚN” và “NHÀN” hơn.

Để có thể triển khai nhiều loại dự án cũng như đa dạng cách thức triển khai và gia tăng giá trị bản thân trong doanh nghiệp.

Bạn muốn làm những hệ thống có khả năng tự scale?

Bạn muốn triển khai dự án với chỉ một câu lệnh?

Bạn muốn rollback chỉ mất một vài giây?

. . .

Thì điều đầu tiên bạn cần phải biết chính là “làm sao để tạo được lên 1 container“.

Công nghệ Container thịnh hành nhất vẫn là DockerDockerfile chính là linh hồn của nó.

Và điều khó khăn chính là làm sao để bạn có thể viết ra được Dockerfile cho dự án đó.

Đối với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì việc viết Dockerfile hẳn là một điều không hề dễ dàng.

Và kể cả những bạn đã có kinh nghiệm thì việc viết Dockerfile cho những dự án sử dụng công nghệ mà bạn chưa từng biết tới thì cũng sẽ gặp khó khăn nhất định.

Vì mình từng trải qua những cảm giác như vậy và chính mình hiện tại khi gặp những project “mới toanh” cũng cần research ít nhiều.

Và những lúc gấp rút thì việc dành thời gian đi research thật là ảnh hưởng nhiều hiệu suất công việc.

Biết được những khó khăn đó mình đã tổng hợp những mẫu Dockerfile các công nghệ thịnh hành trong các loại dự án.

Để khi cần thiết bạn có thể nhanh chóng sử dụng được ngay.

Cũng như có thể dành thời gian nghiền ngẫm để hiểu được bản chất “Tại sao làm như vậy“.

Và chắc chắn rồi mình luôn muốn kiến thức tới mọi người là đầy đủ, chính xácchi tiết.

Tuy nhiên thì không để đảm bảo 100% áp dụng được mọi dự án nên khi có vấn đề bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua thông tin trên elroydevops.tech.

Hoặc khi bạn có nhu cầu cần triển khai Dockerfile cho dự án nào thì có thể đề xuất tới mình.

Docker workflow

Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua một chút về flow để bạn hiểu được sự quan trọng của Dockerfile trong dự án.

Như bạn đã thấy khi code của developer đã được hoàn thành chức năng nào đó.

Thì chính xác bước tiếp theo chúng ta sẽ cần  Viết Dockerfile → Build thành Docker image → Run thành Docker container.

Vì vậy nếu như không có Dockerfile mọi bước sau là vô nghĩa.

Mình sẽ cung cấp ngay những mẫu Dockerfile các dự án đến bạn. Mình sẽ chia rõ ràng từng công nghệ để bạn có thể thuận tiện theo dõi và cần Dockerfile cho công nghệ nào thì bạn có thể đến ngay mẫu Dockerfile đó.

Mẫu Dockerfile các dự án

Với mỗi loại mình có thể chia từ đơn giản đến phức tạp để bạn có thể thuận tiện khi làm lab hay áp dụng vào dự án tùy thuộc nhu cầu (bạn hãy chú ý đến version dự án của bạn để chỉnh sửa base image hợp lý).

Dockerfile React

Dockerfile react npm (basic)

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## build stage ##
FROM node:18.18-alpine as build

WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install
RUN npm run build

## run stage ##
FROM nginx:alpine

COPY --from=build /app/build /usr/share/nginx/html

EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

Mẫu Dockerfile react npm (advanced)

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## build stage ##
FROM node:18.18-alpine as build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install
RUN npm run build

## run stage ##
FROM nginx:alpine
RUN mkdir /run
COPY --from=build /app/build /run
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

nginx.conf

##### nginx.conf ####
user nginx;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid    /var/run/nginx.pid;
events {
 worker_connections 1024;
}
http {
 include    /etc/nginx/mime.types;
 default_type application/octet-stream;
 log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
 access_log /var/log/nginx/access.log main;
 sendfile    on;
 keepalive_timeout 65;
 server {
  listen    80;
  server_name webclient;
  location / {
   root  /run;
   index index.html;
   try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
   root  /usr/share/nginx/html;
  }
 }
}

Dockerfile react yarn

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## build stage ##
FROM node:18.18-alpine as build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN yarn
RUN yarn build

## run stage ##
FROM nginx:alpine
RUN mkdir /run
COPY --from=build /app/build /run
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

nginx.conf

##### nginx.conf ####
user nginx;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid    /var/run/nginx.pid;
events {
 worker_connections 1024;
}
http {
 include    /etc/nginx/mime.types;
 default_type application/octet-stream;
 log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
 access_log /var/log/nginx/access.log main;
 sendfile    on;
 keepalive_timeout 65;
 server {
  listen    80;
  server_name webclient;
  location / {
   root  /run;
   index index.html;
   try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
   root  /usr/share/nginx/html;
  }
 }
}

Dockerfile Vue và Angular

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## build stage ##
FROM node:18.18-alpine as build
WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install 
RUN npm run build

## run stage ##
FROM nginx:alpine
RUN mkdir /run
COPY --from=build /app/dist /run
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

nginx.conf

##### nginx.conf ####
user nginx;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid    /var/run/nginx.pid;
events {
 worker_connections 1024;
}
http {
 include    /etc/nginx/mime.types;
 default_type application/octet-stream;
 log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
 access_log /var/log/nginx/access.log main;
 sendfile    on;
 keepalive_timeout 65;
 server {
  listen    80;
  server_name webclient;
  location / {
   root  /run;
   index index.html;
   try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
   root  /usr/share/nginx/html;
  }
 }
}

Dockerfile Nodejs

Dockerfile

##### Dockerfile #####
FROM node:10-alpine

RUN mkdir -p /home/node/app/node_modules && chown -R node:node /home/node/app
WORKDIR /home/node/app
COPY package*.json ./
USER node
RUN npm install
COPY --chown=node:node . .

EXPOSE 8080
CMD [ "node", "app.js" ]

Dockerfile Nextjs

Dockerfile

##### Dockerfile #####
FROM node:18-alpine AS base

FROM base AS deps
RUN apk add --no-cache libc6-compat
WORKDIR /app

COPY package.json yarn.lock* package-lock.json* pnpm-lock.yaml* ./
RUN npm install
FROM base AS builder
WORKDIR /app
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY . .
RUN npm run build


FROM base AS runner
WORKDIR /app

ENV NODE_ENV production

RUN addgroup --system --gid 1001 nodejs
RUN adduser --system --uid 1001 nextjs

COPY --from=builder /app/public ./public

RUN mkdir .next
RUN chown nextjs:nodejs .next

COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder --chown=nextjs:nodejs /app/.next/static ./.next/static

USER nextjs

EXPOSE 3000

ENV PORT 3000
ENV HOSTNAME "0.0.0.0"

CMD ["node", "server.js"]

Dockerfile Nestjs

Dockerfile nestjs npm

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## build stage ##
FROM node:12.19.0-alpine3.9 AS development

WORKDIR /usr/src/app

COPY package*.json ./

RUN npm install glob rimraf

RUN npm install --only=development

COPY . .

RUN npm run build

## run stage ##
FROM node:12.19.0-alpine3.9 as production

ARG NODE_ENV=production
ENV NODE_ENV=${NODE_ENV}

WORKDIR /usr/src/app

COPY package*.json ./

RUN npm install --only=production

COPY . .

COPY --from=development /usr/src/app/dist ./dist

CMD ["node", "dist/main.js"]

Dockerfile nestjs yarn

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## build stage ##
FROM node:lts as builder

# Create app directory
WORKDIR /usr/src/app

# Install app dependencies
COPY package.json yarn.lock ./

RUN yarn install --frozen-lockfile

COPY . .

RUN yarn build

## run stage ##
FROM node:lts-slim

ENV NODE_ENV production
USER node

# Create app directory
WORKDIR /usr/src/app

# Install app dependencies
COPY package.json yarn.lock ./

RUN yarn install --production --frozen-lockfile

COPY --from=builder /usr/src/app/dist ./dist

CMD [ "node", "dist/main.js" ]

Dockerfile nestjs (advanced)

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## build stage ##
FROM node:18-alpine as build

WORKDIR /app
RUN apk add --no-cache libc6-compat

ENV NODE_ENV production

RUN addgroup --system --gid 1001 node
RUN adduser --system --uid 1001 node

COPY --chown=node:node --from=dev /app/node_modules ./node_modules
COPY --chown=node:node . .

RUN yarn build

RUN yarn --frozen-lockfile --production && yarn cache clean

USER node

## run stage ##
FROM node:18-alpine as prod

WORKDIR /app
RUN apk add --no-cache libc6-compat

ENV NODE_ENV production

RUN addgroup --system --gid 1001 node
RUN adduser --system --uid 1001 node

COPY --chown=node:node --from=build /app/dist dist
COPY --chown=node:node --from=build /app/node_modules node_modules

USER node

CMD ["node", "dist/main.js"]

Dockerfile Java

Mình hiểu rằng với Java spring boot có rất nhiều base image phù hợp cho các loại code dự án nên mình cũng đã tổng hợp ở đây.

Những base image này mình đã dành thời gian research nhưng mọi người chỉ cần vài giây để lựa chọn từ danh sách này. Tuy hơi tốn công nhưng cũng chỉ mong sao mọi người sử dụng thuận tiện nhất:

 • adoptopenjdk/openjdk15:alpine-jre
 • openjdk:17-alpine
 • openjdk:17.0.1-jdk-slim
 • openjdk:17.0.2-jdk
 • eclipse-temurin:8-jre-alpine
 • eclipse-temurin:17_35-jdk-alpine
 • eclipse-temurin:11-jre-alpine
 • eclipse-temurin:17-jre-alpine
 • eclipse-temurin:17.0.8.1_1-jre-ubi9-minimal
 • eclipse-temurin:17-jre-jammy
 • eclipse-temurin:17.0.8.1_1-jre-focal
 • eclipse-temurin:17.0.8.1_1-jre-alpine
 • eclipse-temurin:21-jre-alpine
 • amazoncorretto:17.0.0-alpine
 • amazoncorretto:8u382-al2023

Dockerfile Java spring boot maven (basic)

Dockerfile

##### Dockerfile #####
FROM maven:3.8.3-openjdk-17 as build
WORKDIR ./src
COPY . .
RUN mvn install -DskipTests=true

FROM eclipse-temurin:17.0.8.1_1-jre-ubi9-minimal ## thay tương ứng các image đề xuất ở trên nếu không chạy

RUN unlink /etc/localtime;ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
COPY --from=build src/target/filename.jar /run/filename.jar

EXPOSE 8888

ENV JAVA_OPTIONS="-Xmx2048m -Xms256m"
ENTRYPOINT java -jar $JAVA_OPTIONS /run/filename.jar

Dockerfile Java spring boot maven (advanced)

Ở phiên bản này sẽ cơ động cấu hình cho bạn để phù hợp trên môi trường k8s vì mỗi dự án thường sẽ đều có file cấu hình là application.properties và application.yml

Vậy chúng ta sẽ lưu file cấu hình đó ở bên ngoài để tiện chỉnh sửa.

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## Builder Stage ##
FROM maven:3.9.5 AS builder

ADD ./ /app/
RUN mvn install -Dmaven.test.skip=true

## Run stage ##
FROM ghcr.io/graalvm/jdk-community:21.0.1-ol9
ENV LANG='en_US.UTF-8' LANGUAGE='en_US:en'ENV TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
RUN ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime 
#ENV JAVA_OPTIONS
RUN microdnf update \
  && microdnf install telnet ca-certificates freetype fontconfig \
  && microdnf clean all \
  && mkdir /deployments \
  && chown 1001 /deployments \
  && chmod "g+rwX" /deployments \
  && chown 1001:root /deployments \
  && echo "securerandom.source=file:/dev/urandom" >> /usr/lib64/graalvm/graalvm-community-java21/lib/security/java.security

WORKDIR /deployments
COPY --from=builder /app/main/target/ /deployments/

EXPOSE 8888
USER 1001

ENTRYPOINT exec java $JAVA_OPTIONS -jar /deployments/filename.jar --spring.config.location=resources/main/application.properties

Dockerfile Java Quarkus maven (advanced)

Tương tự cũng lưu file cấu hình đó ở bên ngoài để tiện chỉnh sửa.

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
## Builder Stage ##
FROM maven:3.9.5 AS builder

ADD ./ /app/
RUN mvn install -Dmaven.test.skip=true
#RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -Pprod clean verify -DskipTests=true

## Run stage ##
FROM ghcr.io/graalvm/jdk-community:21.0.1-ol9
ENV LANG='en_US.UTF-8' LANGUAGE='en_US:en'ENV TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
RUN ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime 
#ENV JAVA_OPTIONS
RUN microdnf update \
  && microdnf install telnet ca-certificates freetype fontconfig \
  && microdnf clean all \
  && mkdir /deployments \
  && chown 1001 /deployments \
  && chmod "g+rwX" /deployments \
  && chown 1001:root /deployments \
  && echo "securerandom.source=file:/dev/urandom" >> /usr/lib64/graalvm/graalvm-community-java21/lib/security/java.security

WORKDIR /deployments
COPY --from=builder /app/main/target/ /deployments/

EXPOSE 8888
USER 1001

ENTRYPOINT exec java $JAVA_OPTIONS -Dquarkus.config.locations=resources/application.properties -jar /deployments/filename.jar

Dockerfile Java spring boot gradle

Dockerfile

##### Dockerfile #####
## Build stage ##
FROM alpine:3 as builder
RUN apk update && apk add openjdk17

WORKDIR /usr/app/
COPY build.gradle settings.gradle /usr/app/
COPY gradle /usr/app/gradle
COPY . .

RUN mkdir -p /root/.gradle/caches
RUN chmod -R 777 /usr/app/
RUN ./gradlew build || true

## Run stage ##
FROM ghcr.io/graalvm/jdk:ol9-java17
ENV LANG='en_US.UTF-8' LANGUAGE='en_US:en'ENV TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
ENV JAVA_OPTIONS="-Xmx2048m -Xms256m"

RUN ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime
RUN microdnf install telnet ca-certificates wget zip \
  && microdnf update \
  && microdnf clean all \
  && mkdir /deployments \
  && mkdir -p /deployments/file-store \
  && chown 1001 /deployments \
  && chmod "g+rwX" /deployments \
  && chmod 777 /deployments/file-store \
  && chown -R 1001:1001 /deployments \
  && echo "securerandom.source=file:/dev/urandom" >> /usr/lib64/graalvm/graalvm22-ce-java17/lib/security/java.security

WORKDIR /deployments
COPY --from=builder /usr/app/build/libs/filename.jar /deployments/

EXPOSE 8888
USER 1001

ENTRYPOINT exec java $JAVA_OPTIONS -jar /deployments/filename.jar --spring.config.location=resources/main/application.properties

Dockerfile NetCore

Hãy luôn chú ý bạn phải xác định được dự án bạn đang chạy .NET nào và chỉ cần chỉnh sửa cho phù hợp là được nhé.

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:6.0 AS base
WORKDIR /app
EXPOSE 80

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:6.0 AS build
WORKDIR /src
COPY ["BE.csproj", "."]
RUN dotnet restore "./BE.csproj"
COPY . .
WORKDIR "/src/."
RUN dotnet build "BE.csproj" -c Release -o /app/build

FROM build AS publish
RUN dotnet publish "BE.csproj" -c Release -o /app/publish /p:UseAppHost=false

FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app/publish .
ENTRYPOINT ["dotnet", "BE.dll"]

Dockerfile Laravel

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
FROM php:8.0-fpm AS build

WORKDIR /var/www
ADD https://github.com/mlocati/docker-php-extension-installer/releases/latest/download/install-php-extensions /usr/local/bin/

RUN chmod +x /usr/local/bin/install-php-extensions && sync && \
  install-php-extensions mbstring pdo_mysql zip exif pcntl gd memcached

RUN apt-get update && apt-get install -y \
  build-essential \
  libpng-dev \
  libjpeg62-turbo-dev \
  libfreetype6-dev \
  locales \
  zip \
  jpegoptim optipng pngquant gifsicle \
  unzip \
  git \
  curl \
  lua-zlib-dev \
  libmemcached-dev \
  nginx \
  nano

RUN apt-get install -y supervisor

RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

RUN apt-get clean && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN groupadd -g 1000 www && useradd -u 1000 -ms /bin/bash -g www www

COPY --chown=www:www-data . /var/www

RUN chmod -R ug+w /var/www/storage

RUN cp docker/supervisor.conf /etc/supervisord.conf
RUN cp docker/php.ini /usr/local/etc/php/conf.d/app.ini
RUN cp docker/nginx.conf /etc/nginx/sites-enabled/default

RUN mkdir -p /var/log/php && touch /var/log/php/errors.log && chmod 777 /var/log/php/errors.log


RUN cp docker/.env.production .env

RUN composer install --ignore-platform-reqs --optimize-autoloader --no-dev

RUN chmod +x /var/www/docker/run.sh


EXPOSE 80

ENTRYPOINT ["/var/www/docker/run.sh"]
# CMD ["/usr/sbin/nginx", "-g", "daemon off;"]

Dockerfile Python

Dockerfile python django

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
ROM python:3.10-slim-buster

WORKDIR /app
ENV DJANGO_SETTINGS_MODULE=sample_backend.settings.production
ENV DATABASE_HOST='mysql'

RUN pip install -U pip
# RUN apt-get update
# RUN apt-get install -y python3-pip cron nano build-essential python3-dev default-libmysqlclient-dev default-mysql-client ffmpeg
RUN --mount=target=/var/lib/apt/lists,type=cache,sharing=locked \
  --mount=target=/var/cache/apt,type=cache,sharing=locked \
  rm -f /etc/apt/apt.conf.d/docker-clean \
  && apt-get update \
  && apt-get -y --no-install-recommends install \
  python3-pip cron nano build-essential python3-dev default-libmysqlclient-dev default-mysql-client ffmpeg libmagic1


COPY ./requirements.txt /app
RUN pip3 install -r requirements.txt

COPY ./ .

COPY docker_entrypoint.sh app.sh

## Run Stage ##
EXPOSE 8000

CMD uwsgi --http 0.0.0.0:8000 \
  --thunder-lock \
  --single-interpreter \
  --enable-threads \
  --processes=${UWSGI_WORKERS:-2} \
  --buffer-size=8192 \
  # --chdir /app/ \
  # --wsgi-file talent.wsgi.py \
  --module sample_backend.wsgi --py-autoreload 1

Dockerfile python flask

Dockerfile

##### Dockerfile #####
FROM python:3.10-slim-buster

WORKDIR /app

COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip3 install -r requirements.txt

COPY . .

CMD [ "python3", "-m" , "flask", "run" ]

Dockerfile Golang

Dockerfile

## Build Stage ##
# First pull Golang image
FROM golang:1.17-alpine as build-env
 
ENV APP_NAME sample-dockerize-app
ENV CMD_PATH main.go
 
COPY . $GOPATH/src/$APP_NAME
WORKDIR $GOPATH/src/$APP_NAME
 
# Budild application
RUN CGO_ENABLED=0 go build -v -o /$APP_NAME $GOPATH/src/$APP_NAME/$CMD_PATH
 
## Run Stage ##
FROM alpine:3.14
 
ENV APP_NAME sample-dockerize-app
COPY --from=build-env /$APP_NAME .
 
EXPOSE 8081
 
CMD ./$APP_NAME

Dockerfile Rust

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
## Builder Stage ##
FROM rust:1.68.2-slim as builder

WORKDIR /usr/src/app
RUN apt-get update && apt-get install musl-tools --no-install-recommends -y
RUN rustup target add x86_64-unknown-linux-musl
COPY Cargo.toml ./

RUN mkdir src/ && echo "fn main() {println!(\"if you see this, the build broke\")}" > src/main.rs && \
 cargo build --target x86_64-unknown-linux-musl --release && \
 rm -f target/x86_64-unknown-linux-musl/release/deps/eldevops*

COPY . ./

RUN cargo build --target x86_64-unknown-linux-musl --release

## Run stage ##
FROM alpine:3.17 as runtime
COPY --from=builder /usr/src/app/target/x86_64-unknown-linux-musl/release/eldevops/usr/local/bin

ENTRYPOINT ["/usr/local/bin/eldevops"]

Dockerfile Ruby on Rails

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
FROM ruby:2.5.9-alpine AS builder
RUN apk add \
  build-base \
  postgresql-dev
COPY Gemfile* .
RUN bundle install

FROM ruby:2.5.9-alpine AS runner
RUN apk add \
  tzdata \
  nodejs \
  postgresql-dev
WORKDIR /app
COPY --from=builder /usr/local/bundle/ /usr/local/bundle/
COPY . .

EXPOSE 3000
CMD ["rails", "server", "-b", "0.0.0.0"]

Dockerfile Swift

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
FROM swift:5.5
WORKDIR /app
COPY . .

RUN apt-get update && apt-get install libsqlite3-dev
RUN swift package clean
RUN swift build
RUN mkdir /app/bin
RUN mv `swift build --show-bin-path` /app/bin

EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ./bin/debug/Run serve --env local --hostname 0.0.0.0

Dockerfile (advanced)

##### Dockerfile #####
## Builder Stage ##
FROM swift:5.8-jammy as build
RUN export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBCONF_NONINTERACTIVE_SEEN=true \
&& apt-get -q update \
&& apt-get -q dist-upgrade -y\
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /build

COPY ./Package.* ./
RUN swift package resolve

COPY . .

RUN swift build -c release --static-swift-stdlib

WORKDIR /staging

RUN cp "$(swift build --package-path /build -c release --show-bin-path)/App" ./

RUN find -L "$(swift build --package-path /build -c release --show-bin-path)/" -regex '.*\.resources$' -exec cp -Ra {} ./ \;

RUN [ -d /build/Public ] && { mv /build/Public ./Public && chmod -R a-w ./Public; } || true
RUN [ -d /build/Resources ] && { mv /build/Resources ./Resources && chmod -R a-w ./Resources; } || true

## Run stage ##
FROM ubuntu:jammy

RUN export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBCONF_NONINTERACTIVE_SEEN=true \
&& apt-get -q update \
&& apt-get -q dist-upgrade -y \
&& apt-get -q install -y \
ca-certificates \
tzdata \

&& rm -r /var/lib/apt/lists/*

RUN useradd --user-group --create-home --system --skel /dev/null --home-dir /app vapor

WORKDIR /app

COPY --from=build --chown=vapor:vapor /staging /app

USER vapor:vapor

EXPOSE 8080

ENTRYPOINT ["./App"]
CMD ["serve", "--env", "production", "--hostname", "0.0.0.0", "--port", "8080"]

Dockerfile C++

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
FROM gcc:12.2.0 AS build

COPY . /opt/test
WORKDIR /opt/test

RUN g++ -o app app.cpp

FROM ubuntu:bionic
WORKDIR /opt/test
COPY --from=build /opt/test ./
CMD ["./app"]

Dockerfile Dart

Dockerfile

##### Dockerfile ##### 
## Builder Stage ##
FROM dart AS build
WORKDIR /app
COPY pubspec.* /app/
RUN dart pub get --no-precompile
COPY app.dart /app/
RUN dart compile exe app.dart -o app

## Run stage ##
FROM debian:stable-slim
COPY --from=build /app/app /app/app
CMD ["/app/app"]

Ở trên là những Dockerfile của các dự án thông dụng và thịnh hành nhất, như ở đầu bài mình nói nếu bạn có thắc mắc hoặc đề xuất cải thiện bạn có thể liên hệ trực tiếp đến mình. Mình sẽ cố gắng để đưa đến mọi người những kiến thức tốt nhất. Mình sẽ làm nhiều hướng dẫn hơn về các kỹ năng các tool khác để giúp bạn tối ưu được những tác vụ cũng như tiết kiệm những chi phí khi phát triển phần mềm. Thanks.

 

Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ:

Email: [email protected]

Telegram: Elroy26

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *